GRUPPTRÄNING

Gruppträning

Ledningsgruppsutveckling


 I sin enklaste form utgörs en ledningsgrupp av ett antal ledare som endast representerar sina respektive operativa enheter. Det finns många utvecklande steg att ta från denna enklaste form - i riktning mot effektivare och mer avancerade nivåer.

En väl fungerande ledningsgrupp består av medlemmar som delar en tydlig bild av sitt gemensamma uppdrag och tillhörande mandat, samt av sina intressenter och dess förväntningar. Här råder tillit utifrån respekt, förtroende och en medveten kommunikation. Här fattas förankrade gemensamma beslut för att styra verksamheten i rätt takt och riktning.

Effekterna i organisationen är t ex tydligare och tryggare ledarskap i respektive enhet, bättre helhetssyn och därmed möjlighet till rätt prioriteringar för den enskilde medarbetaren, lägre kvalitetsbristkostnader och mindre gnissel mellan enheterna, samt ökad motivation.

Vi skräddarsyr varje ledningsgruppsutveckling utifrån gruppens mognad samt organisations behov och önskemål.
Kraftfulla workshops


Kraftfulla workshops innebär gruppövningar som involverar, engagerar och levererar. Att i själva arbetet i en workshop fokusera kraft, för att ta tag i ett specifikt förbättringsområde - det är ett första och nog så viktigt steg. Men det är sedan på hemmaplan, tillbaka i vardagen i den egna organisationen som resultaten måste märkas!

Alla våra workshops karaktäriseras av bra fokus och engagemang. Arbetet inleds med en teoretisk inledning av aktuellt område. Som ett tydligt resultat från workshopen bär gruppen sedan med sig en handlingsplan framåt – vad, när, hur, vilka?

Exempel på tema för workshops

Målstyrning
En förutsättning för att effektivt få med sig medarbetare och att kunna utveckla verksamheten. Innefattar allt från identifiering av övergripande mål, nedbrytning av mål till en komplett utveckling av en målprocess.


Beteendestilar
Alla har vi olika beteenden som påverkar hur vi uppfattas. Med en ökad insikt om olika beteendestilar ger vi oss själva bättre förutsättningar för en sund och effektiv kommunikation.


Medarbetarundersökningars resultat
”Hur går vi vidare och jobbar med de områden som identifierats i den senaste medarbetarundersökningen?” Själva undersökningen är bara första steget. Påföljande formulering av och arbetande efter en strukturerad och tydlig handlingsplan visar ansvarstagande och bygger tillit i organisationen.


Förbättringsgrupper

För att öka tillvaratagandet av goda idéer ur hela organisationen. Tvärfunktionella grupper tränas för att i täta, korta möten förbättra gemensamma områden.


Värdegrundsarbete

Vilka värderingar ligger till grund för att vi agerar som vi gör – som organisation och som enskilda medarbetare? Vad är viktigt för oss? Hur vill vi uppfattas? Vilka är våra signum?